Zhang Yibing

Derrida’nın Marx Hayaletleri, Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu

Cilt 2: Post Marksizmin Temel Eserlerinin Analizi

89,00

Yazar bu Cilt’te 1960’lardan itibaren yeni bir döneme giren Batı Marksizmi akımını ve radikal Postmarksgil eğilimin önde gelen Fransız düşünürlerinin eserlerini -Guy Debord’un Gösteri Toplumu’nu, Baudrillard’ın Üretimin Aynası’nı ve Derrida’nın Marx’ın Hayaletleri-Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonali’ni ele almaktadır.

Bu kitap yazar Zhang Yibing’in metin çözümlemesi yöntemi ile hazırlamış olduğu eserin ikinci cildidir.

Cilt I: Adorno’nun Negatif Diyalektiği yeniden derlenmektedir. Zizek’in Lacanvari İmkansız Devrimi.

Yazar bu ikinci Cilt’te 1960’lardan itibaren yeni bir döneme giren Batı Marksizmi akımını ve radikal Postmarksgil eğilimin önde gelen Fransız düşünürlerinin eserlerini -Guy Debord’un Gösteri Toplumu’nu, Baudrillard’ın Üretimin Aynası’nı ve Derrida’nın Marx’ın Hayaletleri-Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonali’ni ele almaktadır. Yazara göre Post-Marksist düşüncenin gelişimi kavranmaksızın Marksist düşünceyi zenginleştirmek olanaksızdır.

Baudrillard’ın Üretimin Aynası, Marx’ın, burjuva ekonomi-politiğini aşamadığını, aksine onun sadece aynadaki yansımasını -bir başka biçimini-ortaya koyduğunu iddia eder. Baudrillard’a göre Marksizm’in hatası, sermayeyi, ihtiyaçları, değeri ve emeği yüceltmesidir. Böylece Baudrillard Marksist tarihsel materyalizmi ayakta tutan başlıca ilkelere -maddi üretim teorisine ve tarihsel fenomenolojinin mantığına- doğrudan ve tam bir vuruş yapmaktır. Baudrillard, sadece görünüşte radikal olan bu devrimci imgelerin ardında “üretkenlik romantizmi” denilen vahşi bir ejderhanın gizli olduğunu kanıtlamaya girişir; bu ejderha bizzat Marx tarafından bilinçsiz bir biçimde serbest bırakılmıştır. Lefebvre’nin öğrencisi olan Baudrillard, aynı zamanda Roland Barthes ve Guy Debord’dan da etkilenmiştir. Dahası mantığını, 1960’larda ve 70’lerdeAvrupa’nın tüm akademik çevrelerini etkilemiş olan Fransız antropolog Marcel Mauss’un ilkel topluluklar üzerine yaptığı araştırmalar üzerine kurar. Ayrıca Georges Bataille’in 1930’ların başlarında geliştirdiği, Mauss ile bağlantılı avamcı felsefesini içselleştirir ve Marksizm’e karşı savaşında kullanmaya çalışır. Yibing, birçok düşünce hilesinin kullanıldığı bu esere karşı zorlu bir mücadeleye girişir ve kapitalist üretim biçiminin Marksist eleştirisinin mantığını ortaya koyar.

Postmarksgil eğilim,1968 fırtınasının ardından post modern bağlam içerisinde daha radikal bir post marksist düşünceyi benimseyen Deleuze, Baudrillard ve Derrida gibi dinamik düşünürlerin Marksizm’e veda etmesi ile belirmiştir. Bunlar Marksizm ile olan anlaşmazlıklarını açıkça ifade etmişler, öte yandan Marx’ın eleştirisinden de bazı şeyler aldıklarını ilan etmişlerdir. Bu radikal teorik eğilim, Roland Barthes, Jacques Lacan’ın son dönem çalışmaları ve Jerry Fodor’un oluşumunda etkili olduğu post modern ana akımdan etkilenir.

Postmarksgil eğilim Marksizm’in temel çerçevesini tarihsel olarak aşmasıyla övünür; fakat bu eğilimin ontolojik çıkış noktası post modern Marksizm’den farklı değildir, çünkü modernin post modern tarafından aşılması üzerine kuruludur. Bu eğilimin düşünürleri, Marksizm’in üzerine kurulu olduğu toplumsal tarihin temelinin kaçınılmaz olarak tarihin tortusuna indirgeneceğine inanır. Bu radikal eleştiriye göre, heterojen bir gerçeklik taşıyacak olan yeni bir toplumsal uygarlığın ortaya çıkması beklenmelidir ve bu da onların teorilerine önemli bir heterojenlik özelliği getirir.

Derrida Marx’ın Hayaletleri adlı eserinde kahramanca bir çıkışla şöyle yazar: “Markssız olmaz. Her halükarda kesinlikle Marx olmaksızın, onun dehası olmaksızın, Marx’ın anısı ve mirası olmaksızın, kısacası Marx olmaksızın gelecek olmaz… Hepimiz Marx’ın mirasçılarıyız”. Yapı söküm teorisinin babası olan Derrida, yaşamı boyunca Althusser ile yakın ilişki içinde olmuştur, onunla farklı konumlarda olmalarına karşın bu dostluk sürmüştür; ona karşı bir borçluluk duygusu beslediği bir gerçekliktir. Derrida’nın 1980’lerde çeşitli Marksist çevrelerden önemli eleştiriler aldığı ve kapitalizmi eleştirmekten vazgeçtiği söylenmiştir. Ancak o çok önemli bir tarihi dönüm noktasında, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’nın çöktüğü, Çin’in reformlara yöneldiği koşullarda ayağa kalkar. Yibing, Derrida’nın eserinin felsefi derinliklerinde onun hayalet teorisinin ve “hepimiz Marx’ın mirasçılarıyız” şeklindeki düşüncesinin iç mantığını ve düşünsel kaynaklarını ortaya koymakta ve onun Marksizm ile yapı-söküm arasındaki ilişkileri nasıl gördüğünü analiz etmektedir.

Guy Debord, Gösteri Toplumu adlı eserinde Marx’ın “muazzam meta birikimi” teorisinin, yerine “gösterinin muazzam birikimini” ikame eder ve böylece Marx’ın Kapitali’nin giriş bölümü eleştirel bir biçimde yeniden yazılmış olur. Debord, Gösteri Toplumundan Tüketim Toplumuna adlı eserinde de Marx’ın metaların değişimi kavramını göstergelerin değişimine dönüştürür. Post modern çağın medya araçlarının ürettiği fanteziler bugünkü kapitalist toplumun gerçek hâkimi haline gelir ve Marx’ın teorisini dayandırdığı üretimin aynası kırılır. İnsanlar bu gösterinin imal edilmiş bir olgu olduğunu bilmelerine karşın kendilerini bu gösterinin içinde öylesine kaybederler ki, kendi gerçek varoluşlarını unuturlar. Bu, yeni bir yabancılaşma biçiminin ortaya çıkışıdır. Yibing mantıki gerekçelerle Debord’u post marksgil olarak tanımladığı eğilimden ayırır. Guy Debord’un eserinin, Batı Marksizmi’nin kültürel mantığında en önemli kırılmalardan birine işaret ettiği rahatlıkla söylenebilir. Lefebvre’den köken bulan bu düşünceler, çağdaş kapitalizmin altyapısında üretimin önceliğinin yerini kesin bir şekilde tüketime bıraktığı şeklinde özetlenebilir. Bu görüşün, Batı Marksizmi’nin toplum eleştirilerindeki postmarksgil eğilimlerin orijinal kaynağı olduğu söylenebilir. Bu akım çerçevesinde, geleneksel Marksizm’in odaklandığı maddi üretim alanı, toplumsal yaşamın merkezinden çıkartılarak ikincil önemde görülmeye başlanmıştır.

Çin’de Marksist felsefe araştırmalarının 1980’lerle birlikte yeni bir ivme ve derinlik kazandığı, özellikle daha önce bir tabu olarak görülmüş olan Batı Marksizmi üzerine çalışmaların derinleştiği bilinmektedir. Çin’de felsefe çalışmaları birbirleriyle bağlantılı üç ana sacayağı üzerinde oturmaktadır: Marksist felsefe, Batı felsefesi ve Çin felsefesi. Zhang Yibing, Çin’in önde gelen Batı Marksizmi araştırmacılarındandır. Kendi geliştirdiği “teorik konumlandırma“yöntemi çerçevesinde Batı Marksizmi, Marx’ın ve Lenin’in felsefesi üzerine çok sayıda kitap ve makaleleri ile yankı uyandırmış olan titiz bir araştırmacı olarak dikkat çekmektedir. Yazarın önemli bir özelliği, eserlerin tarihsel ve düşünsel arka planına ve felsefi soy kütüğüne özel bir dikkat göstermesidir. Yibing’in içinde bulunduğu üçüncü kuşak felsefecilerin önemli bir özelliği, bu ülkede felsefi araştırmaların kaba bir biçimde politikleştirilmesi ve kumanda edilmesi davranışının son bulduğu bir dönemde araştırmalarına başlamış olmalarıdır. Bu kuşak aynı zamanda üniversite eğitimlerine ara vererek “kültür devrimi” için kırsal alanlara gittikten sonra geri dönüp sonradan eğitimlerini ve araştırmalarını sürdürmeye başlamış olan bir kuşaktır. Bu dönemde, toplumsal-ekonomik arka plan olarak çağdaş Çin’in Sovyet modeli merkeziyetçi ve dünya ekonomisine kapalı plan ekonomisinden ve ülke çapında altı kademeli bir ücret sisteminin uygulandığı çalışma yaşamından, makroekonomik yönlendirme altında sosyalist Pazar ekonomisine, uluslararası ekonomi ile bütünleşmeye, çeşitli sektörlerde kamu dışı girişime izin verilen, çoğulcu bir çalışma ve ücret sistemine geçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Yibing’in kuşağı her iki dönemin deneyimine sahip olmuştur. Marksist felsefe 19. yüzyılda kapitalist pazar ekonomisi ve onun mezar kazıcısı olan modern proletaryanın oluşması ile birlikte ortaya çıkmıştı. Onun uğraşı asıl özü değişmeden kalmaktadır: Var olan dünyayı eleştirmek, değiştirmek ve insanlığın özgürlüğe doğru mücadelesinin yolunu aydınlatmak… Dolayısıyla dikkatli okuyucu Yibing’in, Çin’in bugünkü gerçeğine sorgulayıcı gözlerle bakan önermelerini yadırgamayacaktır.

Bu çalışma yalnızca eleştirel bir okuma çabasının ötesindedir. Okurlar Yibing’in okuması içinde en son araştırmalar ışığında Marx’ın felsefesi, diyalektiği, onun materyalizmi ve en temel kavram ve teorileri üzerine yeni bir yolculuğa çıkabilecektir. Bu eser aynı zamanda Türkiye Marksistlerine, 1970’li yıllardan bugüne kapitalizmin ve “yarı-demokrasinin” eleştirisi içinde kendiliğinden veya bilinçli bir biçimde içselleştirmiş oldukları kimi post Marksist düşünceleri yeniden düşünme olanağını sunmaktadır.

Cilt

Ciltsiz

Ürün bilgisi

Ciltsiz

2012

320 sayfa

ISBN: 9786054511549

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Derrida’nın Marx Hayaletleri, Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir